متن آهنگ اشکان هاشمی شاید

 

من مثه دیوونه ها دنبال تو میگردم من واسه خاطرت از آدما شهر دل کندم

نه دیگه دوستی مونده دورم از تو لعنتی که دروم

ول کن بابا چی میگین بهم نمیره از سرم به زورم 

شاید باید برم یه جایی که از فکرت درام خدایی چی کم گذاشتم

قطعا حتما نمیای تو از زندگی چی میخوای بهم بگو تورو چش به راه گذاشتم

شاید باید برم یه جایی که از فکرت درام خدایی چی کم گذاشتم

قطعا حتما نمیای تو از زندگی چی میخوای بهم بگو تورو چش به راه گذاشتم

فکرت همیشه همرامه هر جا میرم باهامه ول نمیکنه خاطرات منو لعنتی چی میخوای

با دل دیوونم بگو چرا تو راه نمیای راه نمیای

شاید باید برم یه جایی که از فکرت درام خدایی چی کم گذاشتم

قطعا حتما نمیای تو از زندگی چی میخوای بهم بگو تورو چش به راه گذاشتم

شاید باید برم یه جایی که از فکرت درام خدایی چی کم گذاشتم

قطعا حتما نمیای تو از زندگی چی میخوای بهم بگو تورو چش به راه گذاشتم