متن آهنگ سعید قربانی طلسم

 

چشمان تو چون باده ی ناب از دیدن تو من مستو خراب

هر ثانیه در تکرار توام من در طلب دیدار توام

از تو هوایی شوم همچو مهی در شبم

هر چه بخوای و بگویی همان میشوم

وای از این حال من گر تو شوی مال من

در بر تو پادشه هر دو جهان میشوم

از تو هوایی شوم همچو مهی در شبم

هر چه بخوای و بگویی همان میشوم

وای از این حال من گر تو شوی مال من

در بر تو پادشه هر دو جهان میشوم

من عاشق و شیدای تو و روی توام

اینبار دگر طلسم جادوی توام من تازه شوم

با هر نفست دیوانه ی عطر ناب گیسوی توام 

من عاشق و شیدای تو و روی توام

اینبار دگر طلسم جادوی توام من تازه شوم

با هر نفست دیوانه ی عطر ناب گیسوی توام 

از تو هوایی شوم همچو مهی در شبم

هر چه بخوای و بگویی همان میشوم

وای از این حال من گر تو شوی مال من

در بر تو پادشه هر دو جهان میشوم

از تو هوایی شوم همچو مهی در شبم

هر چه بخوای و بگویی همان میشوم

وای از این حال من گر تو شوی مال من

در بر تو پادشه هر دو جهان میشوم