متن آهنگ محمدرضا علیمردانی جان من و جان تو

 

♪ چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای ♫

♪ حدس تو از حسمو این حس معمایی و باران بزند وای ♫

♪ عطر نمو شرم کمو صوت تو در هر قدمو لرزش دستم ♫

♪ دست تو در دستمو رسوایی و باران بزند وای وای وای ♫

♪ ای وای چه حالی چه هوایی چه عبوری ♫

♪ ای وای چه احساس خدایی چه حضوری ♫

♪ من با تو و تو با منو پایان جدایی ♫

♪ ای وای چه رویایی چه حالی چه سروری ♫

♪ جان که هستم ز تو جان که هستی ز من ♫

♪ جان که مستم ز تو جان که مستی ز من ♫

♪ جان من از آن تو جان تو درمان من ♫

♪ جان منو جان تو جان تو و جان من ♫

♪ چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای ♫