متن  آهنگ ابی عالی بیقرار

 

خنه ی سک و سو بی جان دلبر

ای طلوعی سم غروب شو بی جان دلبر

تره جادو هاکردنه جان دلبر جان دلبر

اندی بلند روز شمسه شو بوه عزیز جان ها دلبر

تی بموئن دیگر می آرزو بوه تی دست پیر بیمه دلبر

عجب کاری هاکرده ای دعاگر کجا دری تی دلبر

.. سر بیموه سر

شونه نارمه تی زلف رو بیارم

تو تب دارنی تنه دارو بیارم

چی بخونم تی چش خو بیارم

تی چش خو بیارم

♫♫♫

ته بوردی یار می تن پیرهن نو نوه اسیر بومه دلبر

می دل مثال .. یار تیسه او بوه من چه نمیرمه دلبر

می سر می بوه می دندون رنگ چیکار هاکردی دلبر

لعنت به اون دعاگر

شونه نارمه تی زلف رو بیارم

تو تب دارنی تنه دارو بیارم

چی بخونم تی چش خو بیارم

تی چش خو بیارم