متن آهنگ رضا اسدی گوهر ناب

 

عقل تویی دیوانه منم کاشانه تویی بی خانه منم

مشهور تویی رسوا منم ماهی تویی دریا منم

آسوده تویی بیدار منم یار تویی آوار منم

به قربون نگاهت ابروی کمانت دل ها میکشانی سمت اون نگاهت

تو یه گوهر نابی با اون چشمون آبی ما را از این ور به آن ور میکشانی

به قربون نگاهت ابروی کمانت دل ها میکشانی سمت اون نگاهت

تو یه گوهر نابی با اون چشمون آبی ما را از این ور به آن ور میکشانی

♫♫♫

هست تویی نیست منم بخت تویی مست منم

آزاد تویی باد منم لیلی تویی فرهاد منم

آسوده تویی بیدار منم یار تویی آوار منم

به قربون نگاهت ابروی کمانت دل ها میکشانی سمت اون نگاهت

تو یه گوهر نابی با اون چشمون آبی ما را از این ور به آن ور میکشانی

به قربون نگاهت ابروی کمانت دل ها میکشانی سمت اون نگاهت

تو یه گوهر نابی با اون چشمون آبی ما را از این ور به آن ور میکشانی