متن آهنگ امید جهان جان من

 

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

میکشه چشم سیاهت دلبر پنهان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

میکشه چشم سیاهت دلبر پنهان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

یار من ای یار من ای دلبر و دلدار من

دلبری شد کار تو و دلربایی کار من

یار من ای یار من ای دلبر و دلدار من

دلبری شد کار تو و دلربایی کار من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

♫♫♫

پیش تو پر شدم از زندگی و عشق و جنون

همه دنیا میدونن دیونتم اینو بدون

پیش تو پر شدم از زندگی و عشق و جنون

همه دنیا میدونن دیونتم اینو بدون

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

میکشه چشم سیاهت دلبر پنهان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

میکشه چشم سیاهت دلبر پنهان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

یار من ای یار من ای دلبر و دلدار من

دلبری شد کار تو و دلربایی کار من

یار من ای یار من ای دلبر و دلدار من

دلبری شد کار تو و دلربایی کار من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من

جان من ای جان هم درد و هم درمان من