متن آهنگ سیامکث کاش یا رب

 

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یا رب که نیوفتد به کسی کار کسی

هر کس آزار .. پسندید ولی نپسندید دل زار من آزار کسی

نپسندید دل زار من آزار کسی

سود بازار محبت همه آه سرد است

تا نکوشید پی گرمی بازار کسی

سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من

هر که با قیمت جان بود خریدار کسی

هر که با قیمت جان بود خریدار کسی

♫♫♫

تا شدم خار تو اشکم به عزیزان آید

بارالهی که عزیزی نشود خار کسی

آن که خاطر هوس عشق و وفا دارد از او

به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی