متن آهنگ جواد نکایی یل جویبار

 

ای داد امان آی یار آی جانا

جان برار حسن یزدانی امه پهلوونه

جان برار حسن یزدانی امه پهلوونه

امراطوری کشتی از دیار مازرونه

امراطوری کشتی از دیار مازرونه

کشتی دنیا ره فقط تنه سر نازمه

کشتی دنیا ره فقط تنه سر نازمه

بلدزر جهان من تی طرفدارمه

بلدزر جهان من تی طرفدارمه

شاه منی تو دادا جان منی تو

برار شاه منی دادا جان منی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

♫♫♫

برار شه خده آماده ی نبردی هاکن

برار شه خده آماده ی نبردی هاکن

تایم اول بازی ره ضربه فنی هاکن

تایم اول بازی ره ضربه فنی هاکن

مثل پلنگ غرش هاکن برو حمله حمله

مثل پلنگ غرش هاکن برو حمله حمله

همیشه داینی بالا تو پرچم سه رنگه

همیشه داینی بالا تو پرچم سه رنگه

شاه منی تو برار جان منی تو

دادا شاه منی برار جان منی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

♫♫♫

سنگ تموم النی ته حس مثال جتگه

سنگ تموم النی ته حس مثال جتگه

گرد خاکی کنی برار وه کار پلنگه

گرد خاکی کنی برار وه کار پلنگه

یار مازرون چهلوون یله جویباری

یار مازرون چهلوون یله جویباری

روسی کش کشتی بلد مه جان براری

شاه منی تو برار جان منی تو

دادا شاه منی برار جان منی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو