متن آهنگ آرمان گرشاسبی زیبا

 

من از غمم چنان دل کنده ام که از جنون چنین آکنده ام

به راه غم نمیابد کسی تو را

تبسمی حریفی بایدت که از دلش حریقی آیدت

به آه غم نمیابد کسی تو را

به دوریت مرا عادت نده تو را به دستی نمیسپارم

من عاشقانه ای ادامه دارم

من از غمم چنان دل کنده ام که از جنون چنین آکنده ام

به راه غم نمیابد کسی تو را

به دوریت مرا عادت نده تو را به دستی نمیسپارم

من عاشقانه ای ادامه دارم

زیبا خطوط صورت توست سحر کن شرق و غربم همیشه فرصت توست

زیبا حقیقت دارد این بار تو نزدیکی و اینجا غرل میبارد این بار

♫♫♫

نگاهت شراب و لبت می خانه دارد

رخ تو شباهت به یک افسانه دارد

به روز و به شامم اگر شمعم تو باشی

کشم پر به سویت دلم پروا نه صد پروانه دارد

زیبا خطوط صورت توست سحر کن شرق و غربم همیشه فرصت توست

زیبا حقیقت دارد این بار تو نزدیکی و اینجا غرل میبارد این بار