متن نوحه ای صحرای ماریه ای تل زینبیه

 

ای صحرای ماریه ، ای تل زینبیه

بار دیگر رسیده ، ایام مسلمیه

بی کس و تنها بین بازار ، مسلم نهاده سر بر دیوار

آه و واویلا یابن الزهرا

ای صحرای ماریه ، ای تل زینبیه

بار دیگر رسیده ، ایام مسلمیه

بی کس و تنها بین بازار ، مسلم نهاده سر بر دیوار

آه و واویلا یابن الزهرا