متن آهنگ امیر تتلو فاز خونه

 

منمو هدفونم میخوام فقط چت کنم بعد به تو فک کنم میگی دیوونه شدم فک کنم

بذار بگن خله بذار بگن پره عقدسو رو الکله اصا بذار برن همه از دورت

بذار تنها شی وقتشه سم پاشی یسری باید برن آره سخته که کر باشی

تویی که میگفتی بی من یهو میمیری برو دوست دارم ببینم چطوری میری

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه

که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه

و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه

آهنگ امیر تتلو فاز خونه

زندگی دروغه تو هم یه دروغی حتما حتی اگه مشکلاتم بسازن بروسلی از من

هنو دردو بروز میدم طعم شبو تو روز دیدم من

منمو یه حسه بد که ندارم حتی حوصله ی بابا ننمو میخوام اصن از همه بکنمو

منمو گوشیم همونکه خیلی وقته که هممون توشیم

میخواستی رومو کم کنی رفتم از رو گوشی

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه

که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه

و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه

منمو سیگار بیدار بیدار بیدار بیحال دورم دیوار دیوار دیوار بیکار

به امید دیدار انگار اینبار به امید دیدار اینبار بیمار

برو اصا مشکلی نی برو فک نکن که فحشت میدیم

ما هرچیکه پشتت میگیم تو روتم میگیمو نیستیم پشت گریم

اوضاع خوشگلی نی اصنم از رو گشنگی نی

تو هرچیکه میخواستی رو داشتی نخواستی که روز خوش ببینی

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه

که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه

تو تا صبح چشات باز بمونه

و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه