متن آهنگ ساقی دشن مه حال خرابه

 

ساقی دشن منه حال خرابه بی وفا یار کارش رو اعصابه

با غریبه زد و بند هاکرده مه دل وه پره غم هاکرده

امشو هرچی بونه بل بووشه یار

تش کشمه کل این شهرو و دیار

امشو خون بیته مه چش جلو

یا من زنده موندمه دلبر یا تو

یا من زنده موندمه دلبر یا تو

ای جان یار بی ته بیمه ارباب

شه شهر دله بیمه چاقو کش یار

بوردی بیمه کل شهر یاقی

مه دسته تیغ زمه رگباری

اگه ته نشی بویی اینا نمونه

هر روز مه زخم رو ره نمک نزونه

مه تن وصله مه قلبه بیته نشونه

چنده حرفا منه پشت سر بزونه