تکست سره بالا هاکن هارش خداره

 

عاشق بیمه صدا ته مه خدا ره

من بی وفا بیمه دنیا نامرده

زمونه بد بیه دل دله درده

سره بالا بکن هارش خدا ره

مبادا بشکنی عهد و وفا ره

روزگار نیل من باز بد بیارم

دل بشکسته ره باز درد بیارم

ته مه عاشق بونی من تنی غمخوار

من تنی چشم به راه تا چوبه ی دار

من تنی یار بومه نواش بی وفا