متن شما بگی سیاس میگیم سیاس

 

♪♫ شما بگی سیاس میگیم سیاس سفیدم بود

♪♫ شلوغشم نمیکنیم زیاد همین جمع خوب

♪♫ دوتایی خودم خودت چه کنیم تولدت

♪♫ من باشم غریبه چرا میگردم هی دورت

♪♫ یارم اومد بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ رو تو خود خواهم رو دوتاییمان با هم

♪♫ میشه واسه تو نمرد واقعا واسه تو نمرد واقعا

♪♫ اونقده نابی و جای دیگه نایابی اصلا تو هر چی جذابی

♪♫ یارم اومد بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ یارم اومد بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو

♪♫ بزنید دست قشنگه رو تعطیل تا شنبه رو

♪♫ اگه میدونی بری این همه دلتنگ میشم نرو