متن نوحه فرمان عقب گرد لشکر

 

فرمان عقب گرد لشکر تو میدون حول و بلا بره

انگاری پیچیده توی خیبر آره اباالحسن فرمانده سپاه

طوفانی کرده با چرخش تیغ دو دم

می لرزه هر لحظه هیبت شیر عرب

از بس که ابهت داره روی مرکبش

انگاری قلعه هم داره میره عقب

به استناد روایات معتبر مولا

دری که چهل نفری باز و بسته میکردند

گرفته در قلعه را تکان داده