متن آهنگ لالای لای لای عزیزوم خدا خیرش نده

 

لالای لای لای عزیزوم ، لالای دار و ندارم

خدا خیرش نده هر کی کرد ای درد و بارم

لا لای شیرین زوونم ، خدا دردت و جونم

و زندت ری نداشتم ، بل سر مردت بخونم

لالای زندیم عذابه ، خدا کی چی ربابه

لالای لای هر کی دی داغ بچش خونش خرابه

لالای سهتم بلالوم ، لالای اشکسته بالوم

دلم خَش بی تو ایمونی ایابی مرد مالوم

لالای لای رودم هی په چه بلی بی سرم آوردی

لالای لای لای عزیزم رهتی و نونی چه وم کردی

و روز هیچ مسلمونی نیایه حال و روز مو

که بردم ایپکه ار بشنفه ای اه و سوز مو

که بردم ایپکه ار بشنفه ای اه و سوز مو

آهنگ لالای لای لای عزیزوم خدا خیرش نده

خدایا سیم بیومه ، همه دردت عزیزوم

خدایا سیم بیومه رنگ و ری زردت عزیزم

سر ره مرگت ای دا ، خدایا اینشستوم

لالای لای سیم بیومه ای خدا مرگت عزیزم

وری حونم امیدم و زندیم نا امیدم

وری بعدت و زندی روز خش دیدم ندیدم

وری روی بی زوونم ، وری روی رهته جونم

مو بعدت زنده ویسوم نیترم نه نیکشونم

لالای لای رودم هی په چه بلی بی سرم آوردی

لالای لای لای عزیزم رهتی و نونی چه وم کردی

و روز هیچ مسلمونی نیایه حال و روز مو

که بردم ایپکه ار بشنفه ای اه و سوز مو

که بردم ایپکه ار بشنفه ای اه و سوز مو