متن آهنگ کودکانه چراغ راهنمایی

 

سبز یعنی حق عبور چه لب خط باشی چه دور

سبز یعنی جایزه عمو و دایی بابای صبور

قرمز گمونم یعنی ایست حق عبور با دیگریست

شما باید ترمز کنی تا انضباطت بشه بیست

زردی که یادم میاره رنگ پر قناری رو

یعنی که احتیاط کنیم آروم بیا آروم برو

برای راننده ها این سه تا رنگ نشونس

چراغ راهشونه راه رسیدن به خونس