تکست آهنگ ننه دارن منو میبرن

 

♪♪♪ های ننه من مسافرم های ننه من میخوام برم

♪♪♪ های ننه قلیون چاق کن های ننه چایی دم کن

♪♪♪ های ننه من مسافرم های ننه من میخوام برم

♪♪♪ های ننه تو رو به خدا بابام طلب کن تا بیاد

♪♪♪ های ننه تو رو به خدا بابام طلب کن تا بیاد

♪♪♪ های ننه من مسافرم های ننه نگذار تا برم

♪♪♪ ننه دارن منو میبرن جلشو بگیر منو نبرن

♪♪♪ ننه دارن منو میبرن جلشو بگیر منو نبرن

♪♪♪ های ننه من مسافرم گریه نکن پشت سرم

♪♪♪ بلال بلال بلال ای بلالم بلال بلال بلال ای بلالم

♪♪♪ مادر خدافظ بکن ای حلالم مادر مو رفتم از پیش شما

♪♪♪ مادر مو رفتم از پیش شما مادر خدافظ بکن ای حلالم

♪♪♪ وای بلال بلال بلال ای بلالم بلال بلال بلال ای بلالم