دانلود آهنگ امیر میرصلحدار عروسک

 

بخر شی پیک دلبرا د پیک تره جلومه

من قبل اینجه مست بیمو تی خاطری بمومه

ساقی ته هستی اما مسه لیوانی کنی

تو شه هوا ره داینی هر چنه خوانی کنی

تو شه هوا ره داینی هر چنه خوانی کنی

اگه سیو مست بووشم هر روز هر کی دست بووشم

سکوت کمو لال گیرمه آخر می سر جا در شونه

آخر می حوصله سر شونه اسا من تی فالگیرمه

اسا من تی فالگیرمه اسا من تی فالگیرمه

♫♫♫

هر چی بوتی بزومه پای تی سن و ساله

شی دسره دکاشمه هنوز نکردی خاله

ینه مه حال خرابه ته حرف بدی راسته

خدا بووش می شاهد شه اینجوری بخواسته

خدا بووش می شاهد شه اینجوری بخواسته

اگه سیو مست بووشم هر روز هر کی دست بووشم

سکوت کمو لال گیرمه آخر می سر جا در شونه

آخر می حوصله سر شونه اسا من تی فالگیرمه

اسا من تی فالگیرمه اسا من تی فالگیرمه