متن آهنگ اتابک علیزاده قیزلارا مرسی

 

مرسی مرسی گیزلارا مرسی او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا مرسی

به به به به اوغلانا به به او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا به به

یوردوموزا گئلدی باهار آچیلدی گولّر هم بلبوله هم او گولا گولسانا به به

سولتان یاغیب یئده گوزه چیخاندا ائلر هم بیلره هم بایانا اوغلانا به به

هم بیلره هم بایانا گیزلارا مرسی

مرسی مرسی گیزلارا مرسی او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا مرسی

به به به به گیزلارا به به صداقتلی اوغلان سئون گیزلارا به به

مرسی مرسی گیزلارا مرسی او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا مرسی

آی آتالار آی آنالار سیز بیلین آلله بیر گیز بیر اوغلانی سئور دَیئر کی گناه

ایکی گونول بیر بیرینی توتاندا بالله اوندادی کی گئچر گوزل زمانه به به

به به به به اوغلانا به به دوز باغلیان اوغلان گیز او پیمانه به به

مرسی مرسی گیزلارا مرسی او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا مرسی

به به به به گیزلارا به به دوز باغلیان گیز اوغلان او پیامنه به به

شوق چکن گولار وار اولسین خالقیمیزا جان یاندیران ائلر وار اولسین

من سئوروم ائله ره خوش روزگار اولسون من سئورم دوسلاریما گونش وار اولسون

مرسی مرسی گیزلارا مرسی او گیزلاری چوخ سئون اوغلانارا مرسی

به به به به اوغلانا به به صداقتی اوران سوران به به

مرسی مرسی گیزلارا مرسی صداقتنن اوغلان سئون گیزلارا مرسی

به به به به انسانا به به حقیقت دوز دوشونن انسانا به به