دانلود آهنگ گروه لاکپشت خوشه های خشم

 

شبان خلوت در بیابان هوای آخر در حسرت ..

نگاه اما چراغ سوخته سوخته چون این دشت ویران

ما تشنه لب در دشت تو ما خوشه های خشک خاک تو

در این .. باد صبا ماندیمو باختیم هم پای تو

♫♫♫

آتش گرفته ریشه ها گلستان نصیب این ریشه ها

نمانده ز تو سروی بلند سر شکسته همچو خوشه ها

با حرمت ذکر نام تو .. ما شد صدای ساز تو

نماند ز ما جز خس و خاشاک حماسه ای در بیان نام تو

♫♫♫

در حسرت دیدن بهاران نگاه ما مات و مبهوت خزان

در خلوتی بی انتها … غریبه شدم چه ویران

در سوگ تو سوخت روح و بدن فدای خاک تو شد این جان و تو

سوختیم و ساختیم چون خوشه ها کی شود این دشت ها …

♫♫♫

در حسرت فردای تو صدای ما نیست جز صدای ساز تو

در حسرت فردای تو صدای ما نیست جز صدای ساز تو

در حسرت فردای تو صدای ما نیست جز صدای ساز تو